دستگاه تولید رشته صنعتی یا خط تولید مکانیزه رشته محصولی جدید از تک پخت

تمام اتوماتیک و بدون دخالت دست

تولید بیش از 3000 کیلوگرم رشته در هر شیفت کاری

دارای سه برش مجزا با انتخاب اتوماتیک بدون دخالت دست

و مزایایی بسیاری که کار تولید شما را بسیار آسان خواهند کرد

برای اطلاعات بیشنر و مشاهده فیلم دستگاه کلیک کنید.

تک پخت مهربان